امواج گستر نوین فعال در حوزه IT

ارائه کلیه خدمات IT اعم از مشا.ره ،تامین، اجرا

مروارید گوهر شاد
برج های مسکونی لویزان
فرماندهی انتظامی
بانک ملی